Health Claims Unpacked (single line).png
96354 - flag kingdom of united.png
96147 - flag france of.png
96145 - flag germany of.png
96372 - flag of poland.png
Romania.png
Hungary.png

Plan Projektu

Etap 1

Przedstawienie ogólnego zarysu procesu i przyjętych strategii związanych z formułowaniem, regulacjami prawnymi oraz publikowaniem oświadczeń zdrowotnych uwzględniając kontekst kulturowy oraz lingwistyczny.

W 1 etapie projektu będziemy zbierać informacje na temat procesów i wyzwań związanych z umieszczaniem na opakowaniach żywności oświadczeń zdrowotnych zatwierdzonych przez EFSA, przeprowadzając wywiady z przedstawicielami przemysłu z Rumunii i z Węgier. Ponadto w tym etapie projektu zostaną zorganizowane badania w grupach fokusowych (z udziałem konsumentów), których celem jest  zdobycie wiedzy na temat tego w jaki sposób konsumenci w Rumunii i na Węgrzech interpretują i rozumieją oświadczenia zdrowotne zatwierdzone przez EFSA, oraz na jaki rodzaj informacji zwracają szczególną uwagę w przypadku komunikatów dotyczących prozdrowotnych właściwości produktu. Celem tych badań jest określenie czynników językowych, wizualnych i marketingowych, które odgrywają kluczową rolę w zrozumieniu przez konsumentów informacji zdrowotnych na opakowaniach żywności, biorąc pod uwagę kontekst kulturowy i rozpatrując potencjalne różnice z danymi uzyskanymi dla konsumentów w Niemczech, Francji i Polsce w 2020 roku.

Etap 2

Adaptacja interaktywnej strony internetowej we współpracy z konsumentami, przedstawicielami przemysłu oraz naukowcami,  aby umożliwić konsumentom zangażowanie się w zdobywanie wiedzy na temat oświadczeń zdrowotnych.

Na tym etapie projektu rozwiniemy naszą interaktywną stronę internetową, aby zaangażować konsumentów w zdobywanie wiedzy na temat oświadczeń zdrowotnych poprzez szereg działań grywalizacyjnych w języku rumuńskim i węgierskim, a także w języku angielskim, niemieckim, francuskim i polskim. Istniejące działania na platformie zostaną rozbudowane w celu zebrania danych od konsumentów, które pomogą nam w dalszej ocenie wpływu różnych cech produktu spożywczego na zrozumienie i zaufanie konsumentów do żywności sprzedawanej z oświadczeniami zdrowotnymi zatwierdzonymi przez EFSA.

Food Packets 1.jpeg

Etap 3

Sformułowanie "Best Practice Guidelines" dla producentów i sprzedawców detalicznych na temat skutecznych sposobów formułowania i rozpowszechniania naukowych oświadczeń zdrowotnych; opracowanie zaleceń dla europejskich decydentów i organów regulacyjnych dotyczących formułowania oświadczeń żywieniowych, które są nie tylko zgodne z obowiązującymi przepisami, ale także zrozumiałe dla konsumentów.

Analiza danych z 1 i 2 etapu projektu doprowadzi do opracowania wytycznych prezentujących najlepsze praktyki dla producentów żywności i sprzedawców detalicznych z Rumunii i Węgier, które będą pomocne przy używaniu na opakowaniach żywności oświadczeń zdrowotnych zatwierdzonych przez EFSA. Wspólnie ze wszystkimi interesariuszami zostanie opracowany także zestaw zaleceń dla europejskich decydentów, dotyczący formułowania i publikowania oświadczeń zdrowotnych, które są dobrze rozumiane przez przeciętnego konsumenta i uwzględniają czynniki międzykulturowe i językowe.

Etap 4

Zaprojektowanie i rozwój platformy „Badania i analizy konsumenckie”

Dane zebrane w 2019 i 2020 roku zostaną wykorzystane w tworzeniu nowej platformy skierowanej do wszystkich interesariuszy ze świata nauki i biznesu, związanych z branżą spożywczą. Platforma zapewni dostęp do danych dotyczących wiedzy konsumentów na temat oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, zachowań zakupowych i preferencji w zakresie prezentacji informacji na opakowaniu, a tym samym upowszechni wyniki projektu wśród producentów żywności, organów regulacyjnych i innych zainteresowanych stron. Platforma ta zostanie zaprezentowana podczas webinaru zorganizowanego dla wszystkich interesariuszy, który planowany jest na koniec roku 2021.